十二月初二

Pragniesz pozna? olejki eteryczne?

Olejki eteryczne to skoncentrowane wyci?gi ro?linne powstaj?ce w procesach precyzyjnej destylacji par? wodn?, t?oczenia na zimno lub upuszczania ?ywicy. W naszej ofercie znajdziesz olejki eteryczne, ich kompozycje oraz produkty na ich bazie, posiadaj?ce odpowiedni? ilo?? charakterystycznych, naturalnie wyst?puj?cych sk?adników, aby zmaksymalizowa? si?? ich dzia?ania. Obejrzyj wideo i dowiedz si? wi?cej!

Seed to Seal?
您必须遵守的标准。过程 种子密封?, ze swoimi trzema filarami: uprawami, badaniami i standardami, jest naszym zobowi?zaniem do niezrównanej jako?ci. Powód? Ty. Chcemy zapewni? najwy?sz? jako?? we wszystkim, co robimy, dlatego oferujemy Ci czyste produkty, którym Twoja rodzina mo?e zaufa?.
年轻生活基金会D. Gary Young
Ka?dego dnia ci??ko pracujemy, aby wspiera? najbardziej poszkodowanych, podaj?c im pomocn? d?oń. Niezale?nie od tego, czy zwalczamy handel lud?mi, odbudowujemy spo?eczno?ci w Nepalu, zajmujemy si? kluczowymi kwestiami w Ugandzie, czy pomagamy lokalnie, nap?dzamy zmiany — rozpoznaj?c potencja? tam, gdzie inni widz? beznadziej?. Zobacz, jak mo?esz pomóc!
Stań si? cz??ci? czego? znacz?cego
Wierzymy, ?e ka?dy zas?uguje na ?ycie w dostatku i dobrym samopoczuciu. Jako cz?onek Young Living, odkryjesz co? wi?cej ni? olejki eteryczne — nowy styl ?ycia. Przed tob? mo?liwo?? otrzymywania darmowych produktów, wp?ywu na swoj? przysz?o?? finansow? oraz wprowadzania prze?omowych rozwi?zań do domów na ca?ym ?wiecie. Dowiedz si? wi?cej na temat korzy?ci dla cz?onków Young Living!
网站地图