关之琳 高尔夫球

×

维特维 普莱斯提帕克

Plastipak je spole?nost klí?ové infrastruktury, která vyrábí a recykluje nádoby z tvrdého plastu pro velké zna?ky. Díky inovacím, které jsou klí?ovym hnacím prvkem, spole?nost Plastipak provozuje více ne? 60 závod? na celém světě.

P?i vyrobě zbo?í a základních pot?eb pro ka?dodenní ?ivot na obalech zále?í. Na?ím cílem je vytvo?it produkty, které inspirují vyběr, poskytují hodnotu a jsou pro na?e zákazníky udr?itelně vyvá?ené, proto?e stavíme spot?ebitele v?dy na první místo (Consumers First, Always!?)


Na?e trhy


Aktivněvyvíjímeinovativníobaly prorozmanitétrhy。

ZJISTI

技术


Inovace v technologiích nám poskytují konkuren?ní vyhodu p?i vytvá?ení obalovych ?e?ení na míru.

欧宝

Udr?itelnost


V?echny na?e ?innosti jsou prováděny v duchu udr?itelnosti a s cílem recyklovat.

P?E?TI

P?idru?ené podniky


Na?e strategické podniky zaji??ují klí?ové recykla?ní a logistické operace.

波兹尼

前往ssvětPlastipak

公司简介

P?ehled o spole?nosti

我们是谁

Kdo JSME

网站地图